Ποια τα βασικά κριτήρια για επιτυχία του συστήματος

*Του Κυριάκου Μικέλλη

Η παροχή υπηρεσιών υγείας προς τους Κύπριους πολίτες μέσω της εφαρμογής ενός λειτουργικού, αποτελεσματικού και βιώσιμου συστήματος υγείας θα έπρεπε να είχε γίνει εδώ και πολλά χρόνια. Η εφαρμογή του συστήματος χρειάζεται να διασφαλίζει την πρόσβαση όλων των Κύπριων ασθενών σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και σε αποτελεσματικά και ασφαλή φάρμακα. Η πρόσβαση σε νέες καινοτόμες θεραπείες είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την επιτυχία του συστήματος. Ο κάθε πολίτης θα πρέπει να αντιληφθεί τη βελτίωση στις παρεχόμενες υπηρεσίες άμεσα, μιας και θα συνεισφέρει πλέον οικονομικά. Από τη στιγμή που το σύστημα θα διαθέτει σφαιρικό προϋπολογισμό, ο ορθός υπολογισμός του ώστε να καλύπτει τις ανάγκες είναι ίσως το κρισιμότερο σημείο για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας και για τη βιωσιμότητα του συστήματος. Δεν είναι λογικό, και πιστεύω ότι κανείς δεν αναμένει ότι μια χώρα που επενδύει ένα από τα χαμηλότερα ποσά/ποσοστά στην Ευρώπη για τη φαρμακευτική κάλυψη των πολιτών της, μπορεί με τα ίδια ποσά να προσφέρει περισσότερα από αυτά που προσφέρει σήμερα.

Θεωρούμε ότι τα κριτήρια τα όποια θα καθορίσουν την επιτυχία του συστήματος είναι τα εξής

  1. Προϋπολογισμός για Φάρμακα. Η επένδυση στα φάρμακα και στην κάλυψη των πολιτών θα πρέπει να είναι σε τέτοιο επίπεδο που να διασφαλίζει την πρόσβαση των ασθενών στις καταλληλότερες θεραπείες και παράλληλα δεν θα θέτει σε κίνδυνο, τόσο την παραμονή και κυκλοφορία των υφιστάμενων φαρμάκων, όσο και την εισαγωγή και ένταξη των νέων φαρμάκων στην Κύπρο.
  2. Όλα τα φάρμακα θα πρέπει να είναι διαθέσιμα στον ιατρικό κόσμο για συνταγογράφηση, με εξαίρεση φυσικά τις κατηγορίες εκείνες που δεν θα καλύπτει το σύστημα. Ο θεράπων ιατρός θα πρέπει να έχει το δικαίωμα της επιλογής φαρμάκων για τους ασθενείς του. Θα πρέπει να ξεφύγουμε από τη σημερινή πρακτική που παρατηρείται στον δημόσιο τομέα, όπου ιατροί και ασθενείς δεν έχουν το δικαίωμα της επιλογής και το σύστημα τους κατευθύνει στο φτηνότερο φάρμακο, ανεξαρτήτως άλλων ποιοτικών κριτηρίων.
  3. Οι επιτροπές που θα συσταθούν και οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν για την αξιολόγηση ένταξης νέων φαρμάκων στο σύστημα, πρέπει να είναι ανεξάρτητες από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας και να λειτουργούν με διαφάνεια, καθορισμένα κριτήρια και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα.
  4. Η ομαδοποίηση των φαρμάκων θα πρέπει να περιοριστεί και να μην γίνεται αυθαίρετα. Χρειάζεται να υιοθετηθούν διεθνώς αποδεκτά επιστημονικά κριτήρια έτσι ώστε η όποια ομαδοποίηση να μην έχει αρνητικές επιπτώσεις στην πρόσβαση των ασθενών στην καταλληλότερη θεραπεία. Το ότι δυο ή περισσότερα φάρμακα ενδείκνυνται για την θεραπεία συγκεκριμένης ασθένειας, δεν σημαίνει ότι είναι ανταλλάξιμα μεταξύ τους. Ο κάθε ανθρώπινος οργανισμός είναι μοναδικός και αντιδρά διαφορετικά σε κάθε φαρμακευτική ουσία.
  5. Η εφαρμογή πρωτοκόλλων, στη βάση διεθνώς αποδεκτών επιστημονικών δεδομένων, είναι απαραίτητη και θα βοηθήσει σημαντικά στην παρακολούθηση και τον έλεγχο του συστήματος. Θα πρέπει να υιοθετηθούν ασφαλιστικές δικλείδες οι οποίες θα προλαμβάνουν την οποιαδήποτε κατάχρηση.

Η εφαρμογή του ΓΕΣΥ θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα μιας πιο ολιστικής προσέγγισης που θα βελτιώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας. Όλοι γνωρίζουμε τις ανισότητες που υπάρχουν σήμερα, γι’ αυτό και χρειάζεται να φροντίσουμε για την επιτυχία του ΓΕΣΥ, προς όφελος όλων των πολιτών, ανεξαρτήτως ηλικίας και κατάστασης υγείας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε κάποια στιγμή στη ζωή μας, θα κάνουμε όλοι χρήση των υπηρεσιών του συστήματος.

*Πρόεδρος της Κυπριακής Ένωσης Φαρμακευτικών Εταιρειών Έρευνας και Ανάπτυξης (ΚΕΦΕΑ).