Καταστατικό & Ιδρυτικό Έγγραφο

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ.113)


ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ


ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΦΕΑ [-ex- ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΦΕΑ ΛΙΜΙΤΕΔ]


Ιδρύθηκε στις …………………………….………. 2006 Αρ. Πιστοποιητικού …………..…..


ΛΕΛΛΟΣ Π. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Οδός Σοφούλη, Αρ. 2, Μέγαρο Σιαντεκλαίρ, Ταχ. Κιβ. 21646, CY1511 Λευκωσία ΚΥΠΡΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 113)


ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ


ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΦΕΑ [-ex- ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΦΕΑ ΛΙΜΙΤΕΔ] Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 113)


ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ


  ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΦΕΑ [-ex- ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΦΕΑ ΛΙΜΙΤΕΔ] Η επωνυμία της Εταιρείας (στο εξής καλούμενη η Εταιρεία) είναι: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΦΕΑ [-ex- ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΦΕΑ ΛΙΜΙΤΕΔ] Το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας θα βρίσκεται στην Κύπρο. Οι σκοποί, για τους οποίους ιδρύεται η Εταιρεία, είναι:-

(1) Να ιδρύσει, να λειτουργήσει, να διαχειρίζεται και να αναπτύξει ένα οργανισμό στην Κύπρο, επιχειρήσεων ή οργανισμών που επικεντρώνονται ενεργά στην φαρμακευτική ή βιοτεχνική έρευνα και την ανάπτυξη, αξιοποίηση ή εξέλιξη της παραγωγής, διανομής ή εμπορίας νέων φαρμάκων.

(2) Να υποστηρίζει, προάγει και εξυπηρετεί τα οικονομικά, νομικά, επαγγελματικά και άλλα συμφέροντα των μελών της και να προσφέρει υπηρεσίες ή άλλη βοήθεια προς ανάπτυξη των σκοπών αυτών.

(3) Να υποστηρίζει τη συνεχή βελτίωση ηθικών Κανόνων έρευνας, ανάπτυξης, εξέλιξης, διανομής και τοποθέτησης στην αγορά φαρμάκων ή φαρμακευτικών παρασκευασμάτων.

(4) Να προωθεί και να υποστηρίζει την κατανόηση και πληροφόρηση σχετικά με θέματα και ευκαιρίες που σχετίζονται με την διεθνή δραστηριότητα σε καινοτομίες έρευνας φαρμάκων και να υποστηρίζει με κάθε τρόπο την ανάπτυξη του φαρμακευτικού κλάδου στην Κύπρο σε όλους του τους τομείς και κλάδους.

(5) Να διεξάγει οποιαδήποτε άλλη εργασία ή επιχείρηση, να αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα ή να προβαίνει σε οποιασδήποτε φύσεως πράξη που δυνατό να θεωρηθεί από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σαν ικανή να διεξαχθεί ή να γίνει εύκολα ή πλεονεκτικά σε σχέση με ή σαν βοηθητική οποιωνδήποτε από τους πιο πάνω σκοπούς, ή έχει σκοπό άμεσα ή έμμεσα να αυξήσει την αξία οποιωνδήποτε από τις επιχειρήσεις, περιουσιακά στοιχεία ή δικαιώματα της Εταιρείας, ή να κάνουν οποιαδήποτε από αυτά πιο επικερδή.

(6) Να διοργανώνει διαλέξεις, εργαστήρια, σεμινάρια, συνέδρια και ενημερωτικές καμπάνιες και συγκεντρώσεις και να παρέχει υπηρεσίες αναφορικά με τους σκοπούς της Εταιρείας και να εκπαιδεύει και υποβάλλει σε εξετάσεις επαγγελματικόν ή εμπορικόν προσωπικόν φαρμακευτικών επιχειρήσεων ή οργανισμών, εντός των επιτρεπόμενων από το νόμο πλαισίων.

(7) Να αγοράζει, λαμβάνει με μίσθωση ή ανταλλαγή, ενοικιάζει ή άλλως πως αποκτά, διατηρεί, συντηρεί και χρησιμοποιεί οποιαδήποτε κινητή ή ακίνητη περιουσία η οποία ήθελε θεωρηθεί αναγκαία ή κατάλληλη για οποιοδήποτε από τους σκοπούς της Εταιρείας ΝΟΟΥΜΕΝΟΥ ότι, σε περίπτωση που η Εταιρεία ήθελε εκφράσει την επιθυμία να κατέχει περισσότερη ακίνητη περιουσία από εκείνη την οποία ο νόμος εκάστοτε επιτρέπει σ’ αυτό να κατέχει χωρίς την άδεια του Υπουργικού Συμβουλίου, τέτοια άδεια θα λαμβάνεται και να λαμβάνει οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο σαν δωρεά, είτε υποκείμενη σε οποιουσδήποτε ειδικούς όρους διαχείρισης ή καταπιστεύματος είτε όχι, για ένα οποιοδήποτε ή περισσότερους του ενός από τους σκοπούς της Εταιρείας.

(8) Να κατασκευάζει, συντηρεί, μετατρέπει, προσαρμόζει και χρησιμοποιεί οποιαδήποτε οικήματα, υποστατικά, έργα, όργανα, μηχανές ή άλλη ακίνητη ή κινητή περιουσία αναγκαία ή κατάλληλη για τους σκοπούς της Εταιρείας.

(9) Να λαμβάνει τέτοια μέτρα με προφορικές ή γραπτές εκκλήσεις, δημόσιες συγκεντρώσεις ή άλλως πως, όπως από καιρού εις καιρό θα κρινόταν σκόπιμο με σκοπό να προκαλέσει ή εξασφαλίσει συνεισφορές στο ταμείο της Εταιρείας οποιασδήποτε φύσεως και να αποδέχεται τέτοιες συνεισφορές είτε υπό μορφή δωρεών, ετήσιων ή άλλων συνδρομών, κληροδοτημάτων, λαχείων, μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων κάθε είδους και κάθε είδους οικονομικής βοήθειας ή άλλως πως.

(10) Να εκδίδει ή /και δημοσιεύει με οποιοδήποτε τρόπο είτε δια ηλεκτρονικών μέσων είτε δια εκτυπώσεως είτε άλλως πως, οποιεσδήποτε εφημερίδες, περιοδικά, βιβλία ή έντυπα τα οποία η Εταιρεία ήθελε κρίνει επιθυμητά για την προαγωγή των σκοπών της.

(11) Να πωλεί, χειρίζεται, εκμισθώνει, υποθηκεύει, διαθέτει, ή άλλως πως διαχειρίζεται όλα ή οποιοδήποτε μέρος των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

(12) Να συνάπτει χρηματικά δάνεια και εξευρίσκει χρήματα με τέτοιο τρόπο που η Εταιρεία ήθελε κρίνει κατάλληλο.

(13) Να επενδύει τα χρήματα της Εταιρείας που δεν απαιτούνται άμεσα για τους σκοπούς της σε τέτοιες επενδύσεις, χρεόγραφα ή περιουσιακά στοιχεία που θα κρινόταν σκόπιμο, αφού τηρηθούν όμως τέτοιες (τυχόν) συγκαταθέσεις που θα ήθελαν εκάστοτε επιβληθεί ή απαιτηθεί από το νόμο και τηρηθούν επίσης τα προνοούμενα πιο κάτω στο παρόν έγγραφο.

(14) Να αναλαμβάνει και εκτελεί οποιαδήποτε καταπιστεύματα ή οποιαδήποτε εργασία πρακτορειακής φύσεως ή οποία ήθελε φανεί ότι άμεσα ή έμμεσα συμβάλλει σε οποιουσδήποτε από τους σκοπούς της Εταιρείας.

(15) Να εγγράφεται σαν συνδρομητής σε οποιαδήποτε τοπικά ή άλλα φιλανθρωπικά ιδρύματα και να προβαίνει σε δωρεές για οποιοδήποτε δημόσιο σκοπό.

(16) Να ιδρύει και υποστηρίζει οποιεσδήποτε άλλες εταιρείες που έχουν συσταθεί για την επιδίωξη όλων ή οποιωνδήποτε από τους σκοπούς της Εταιρείας, και επίσης να βοηθά στην ίδρυση και υποστήριξη τέτοιων εταιρειών.

(17) Να συγχωνεύεται με οποιεσδήποτε εταιρείες, ιδρύματα ή ενώσεις που έχουν σκοπούς εξ’ ολοκλήρου ή εν μέρει όμοιους με εκείνους της Εταιρείας.

(18) Να αγοράζει ή άλλως πως αποκτά και αναλαμβάνει όλα ή οποιαδήποτε από τα περιουσιακά στοιχεία, τα στοιχεία του ενεργητικού, του παθητικού και τις υποχρεώσεις μιας οποιασδήποτε ή περισσοτέρων από τις εταιρείες, τα ιδρύματα, τις ενώσεις ή ινστιτούτα με τα οποία η Εταιρεία είναι εξουσιοδοτημένη να συγχωνευθεί.

(19) Να μεταβιβάζει όλα ή οποιοδήποτε μέρος των στοιχείων της περιουσίας, του ενεργητικού, του παθητικού και τις υποχρεώσεις της Εταιρείας σε μια οποιαδήποτε ή περισσότερες από τις εταιρείες, ιδρύματα ή ενώσεις με τα οποία η Εταιρεία είναι εξουσιοδοτημένη να συγχωνευθεί.

(20) Να προνοεί για την ευημερία των εις την υπηρεσίαν της Εταιρείας προσώπων ή πρώην απασχολούμενων από την Εταιρεία ή των προκατόχων αυτών και των συζύγων, χηρών, εξαρτωμένων και οικογενειών τέτοιων προσώπων με χρηματικά χορηγήματα, συντάξεις ή άλλες πληρωμές (περιλαμβανομένων των πληρωμών ασφαλίστρων) και όπως συνιστά, συνδράμει ή αλλιώς ενισχύει οποιαδήποτε καταπιστεύματα (trust), ταμεία ή σχέδια προς όφελος τέτοιων προσώπων και οποιαδήποτε αγαθοεργά, θρησκευτικά, επιστημονικά, εθνικά και άλλα ιδρύματα ή σκοπούς οποιουδήποτε είδους που θα έχουν ηθικές ή άλλες αξιώσεις για να τύχουν της συνδρομής ή ενίσχυσης τους από την Εταιρεία εξ αιτίας της φύσης ή του τόπου των εργασιών τους ή αλλιώς.

(21) Να διενεργεί όλες ή οποιεσδήποτε των δια του παρόντος Ιδρυτικού Εγγράφου επιτρεπόμενων πράξεων, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, είτε μόνο είτε από κοινού, ή σαν πράκτορας, επίτροπος (trustee), άμεσος εντολέας, ή αντιπρόσωπος οποιασδήποτε άλλης εταιρείας, οίκου, ή προσώπων, ή μέσω οποιωνδήποτε πρακτόρων, επιτρόπων (trustees), υπεργολάβων ή αντιπροσώπων.

(22) Να καταβάλλει όλα τα έξοδα, επιβαρύνσεις και δαπάνες, οι οποίες διενεργήθηκαν ή επενέχθηκαν αναφορικά με την προαγωγή, σύσταση και ίδρυση της Εταιρείας ή τις οποίες η Εταιρεία θα θεωρούσε ως προκαταρκτικά έξοδα, ή δαπάνες οι οποίες θα διενεργούντο πριν από τη σύσταση και με σκοπό την σύσταση της Εταιρείας, άλλες δαπάνες, όπως και δαπάνες συναφείς με την ίδρυση και λειτουργία πρακτορείων, τοπικών συμβουλίων ή τοπικών διοικήσεων ή άλλων σωμάτων ή δαπανών σχετιζόμενων με οποιανδήποτε εργασία ή έργο που διεξήχθηκε ή εκτελέσθηκε πριν από την σύσταση το οποίο η Εταιρεία αποφασίζει να αναλάβει ή συνεχίσει.

(23) Να διενεργεί όλες τις άλλες νόμιμες πράξεις οι οποίες κρίνονται συναφείς ή συντελεστικές για την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών ή οποιωνδήποτε από αυτούς. Νοείται ότι:-

  1. Σε περίπτωση που η Εταιρεία ήθελε λάβει ή κατέχει οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία που θα ήταν δυνατό να υπόκεινται σε οποιαδήποτε καταπιστεύματα, η Εταιρεία θα διαχειρίζεται αυτά ή θα επενδύει αυτά μόνο κατά τέτοιο τρόπο που θα επιτρέπεται από το νόμο, αφού λαμβάνονται υπόψη τα καταπιστεύματα αυτά.
  2. Η Εταιρεία δεν θα υποστηρίζει με τα χρηματικά κεφάλαια της οποιοδήποτε σκοπό ή απόπειρα για επιβολή στα μέλη της ή άλλους, ή για εξασφάλιση της τήρησης από αυτούς, οποιωνδήποτε κανονισμών, περιορισμών ή όρων οι οποίοι, εάν αποτελούσαν σκοπούς της Εταιρείας, θα καθιστούσαν αυτή Συντεχνία.

(24). Το εισόδημα και τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας από οποιαδήποτε πηγή κι’ αν αυτά αντλούνται, θα διατίθενται μόνο για προώθηση των σκοπών της Εταιρείας όπως αυτοί εκτίθενται στο παρόν Ιδρυτικό της Έγγραφο, κανένα δε μέρος αυτών δεν θα καταβάλλεται ή μεταβιβάζεται άμεσα ή έμμεσα, με τη μορφή μερίσματος, επιμερίσματος ή άλλως πως με οποιοδήποτε τρόπο με τη μορφή κέρδους, στα μέλη της Εταιρείας. ΝΟΕΙΤΑΙ ότι τίποτε απ’ όσα διαλαμβάνονται στο παρόν δεν θα παρεμποδίζει την πληρωμή, καλή τη πίστη, εύλογης και κατάλληλης αντιμισθίας σε οποιονδήποτε αξιωματούχο ή υπάλληλο της Εταιρείας, ή σε οποιοδήποτε μέλος της σαν αντάλλαγμα για οποιεσδήποτε υπηρεσίες που πραγματικά παρασχέθηκαν στην Εταιρεία, ούτε θα παρεμποδίζει την πληρωμή τόκου με το κατά καιρούς νόμιμο επιτόκιο για δανεισθέντα χρηματικά ποσά, ή εύλογου και κατάλληλου ενοικίου για οίκημα που παραχωρήθηκε με ενοίκιο ή ενοικιάσθηκε από οποιοδήποτε μέλος στην Εταιρεία αλλ’ ούτως ώστε κανένα μέλος του συμβουλίου διευθύνσεως ή διοικούντος σώματος της Εταιρείας δεν θα διορίζεται σε οποιοδήποτε έμμισθο αξίωμα της Εταιρείας ή οποιοδήποτε αξίωμα μέσα σ’ αυτήν, για το οποίο η αμοιβή συνίσταται σε δικαιώματα και ούτως ώστε καμιά αντιμισθία ή άλλο χρηματικό ή χρηματικής αξίας όφελος θα δίδεται από την Εταιρεία σε οποιοδήποτε μέλος του συμβουλίου διευθύνσεως ή διοικούντος σώματος, με εξαίρεση την επαναπληρωμή εξόδων που πλήρωσαν από την τσέπη τους και τόκου με το προαναφερθέν επιτόκιο για δανεισθέντα χρηματικά ποσά, ή εύλογου και κατάλληλου ενοικίου για οίκημα που παραχωρήθηκε με ενοίκιο ή ενοικιάσθηκε στην Εταιρεία. Νοείται ότι η τελευταία προαναφερθείσα πρόνοια δεν θα τυγχάνει εφαρμογής για οποιαδήποτε πληρωμή σε οποιαδήποτε εταιρεία της οποίας κάποιο μέλος του συμβουλίου διευθύνσεως ή διοικούντος σώματος, δυνατό να είναι μέλος και στην οποία το μέλος αυτό δεν θα κατέχει περισσότερο από το ένα εκατοστό του κεφαλαίου, και το εν λόγω μέλος δεν θα υποχρεούται να δώσει λόγο για οποιοδήποτε μερίδιο στα κέρδη το οποίο ενδέχεται να λάβει αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια πληρωμή.

25. Εάν και όταν η Εταιρεία εξασφαλίσει άδεια από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με το ’ρθρο 20(2) του Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, τότε δεν θα επιτρέπεται καμιά προσθήκη, μετατροπή ή τροποποίηση στις πρόνοιες του εκάστοτε εν ισχύ Ιδρυτικού Εγγράφου ή του Καταστατικού της Εταιρείας εκτός εάν αυτή ήθελε προηγουμένως υποβληθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο και εγκριθεί από αυτό.

26. Η τέταρτη και η πέμπτη παράγραφος του παρόντος Ιδρυτικού Εγγράφου περιέχουν όρους κάτω από τους οποίους μπορεί να παρασχεθεί άδεια από το Υπουργικό Συμβούλιο στην Εταιρεία, σύμφωνα με το ’ρθρο 20(2) του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113.

27. Η ευθύνη των μελών είναι περιορισμένη.

28. Κάθε μέλος της Εταιρείας αναλαμβάνει να συνεισφέρει στα στοιχεία του ενεργητικού της Εταιρείας σε περίπτωση που αυτή ήθελε διαλυθεί ενώ ακόμη το εν λόγω πρόσωπο είναι μέλος ή μέσα σε ένα χρόνο αφ’ ότου αυτό έπαυσε να είναι μέλος, για την πληρωμή των χρεών και των υποχρεώσεων της Εταιρείας που αναλήφθηκαν με σύμβαση προτού αυτό παύσει να είναι μέλος και των εξόδων, επιβαρύνσεων και δαπανών της διάλυσης και για τον διακανονισμό των δικαιωμάτων των συνεισφορέων μεταξύ τους, το δε ποσό το οποίο ήθελεν απαιτηθεί δεν θα υπερβαίνει τις δέκα λίρες Κύπρου.

29. Εάν κατά τη διάλυση της Εταιρείας παραμένουν, μετά την ικανοποίηση όλων των χρεών και την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων της οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία, αυτά δεν θα καταβάλλονται ούτε και θα διανέμονται μεταξύ των μελών της Εταιρείας, αλλά θα δίδονται ή θα μεταβιβάζονται σε κάποια άλλη εταιρεία ή εταιρείες που έχει ή έχουν σκοπούς παρόμοιους με τους σκοπούς της Εταιρείας και που θα απαγορεύει ή θα απαγορεύουν τη διανομή του εισοδήματος των περιουσιακών τους στοιχείων μεταξύ των μελών τους σε βαθμό τουλάχιστο τόσο μεγάλο όσος είναι εκείνος στον οποίο επιβάλλεται τέτοια απαγόρευση στην Εταιρεία δυνάμει ή επί τη βάσει της παραγράφου 4 του παρόντος. Η εταιρεία ή οι εταιρείες στις οποίες θα γίνεται η μεταβίβαση καθορίζονται από τα μέλη της Εταιρείας κατά το χρόνο της διάλυσης ή πριν από αυτόν. Εάν δε και στο βαθμό που η πρόνοια αυτή δεν μπορεί να εφαρμοσθεί τότε τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία θα δίδονται ή θα μεταβιβάζονται για κάποιο φιλανθρωπικό σκοπό που θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. ΕΜΕΙΣ, των οποίων τα ονόματα, οι διευθύνσεις και περιγραφές αναγράφονται κατωτέρω, επιθυμούμε να συστήσομε εταιρεία σύμφωνα με το παρόν Ιδρυτικό Έγγραφο.


ΟΝΟΜΑΤΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΩΝ

  1. Bayer Hellas ABEE ΑΦΜ 094056437 Σωρού 18-20 151 25 Μαρούσι Αθήνα
  2. Φαρμακευτική Οργάνωσις Κύπρου Λίμιτεδ Αρ. Εγγραφής 5521 Ιδιοκτήτρια της Εμπορικής Επωνυμίας Boehringer Ingelheim Cyprus Aρ. Εγγραφής 5521Ε Λευκωσία 11 Οδός Βασιλέως Παύλου 1096 Λευκωσία
  3. GlaxoSmithKline Cyprus Limited Αρ. Εγγραφής 150969 Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 24, Capital Centre 9ος όροφος, Λευκωσία
  4. Merck Sharp & Dohme (Middle East) Limited Αρ. Εγγραφής 61084 Aρχιεπισκόπου Μακαρίου 24, Capital Centre 9ος όροφος, Λευκωσία
  5. Novartis Pharma Services (Switzerland) Αρ. Εγγραφής CH-270.3.001.653-4 Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Ελβετία
  6. Sanofi Aventis Cyprus Limited Αρ. Εγγραφής 163015 Aρχιεπισκόπου Μακαρίου 22 1065 Λευκωσία
  7. Ουαίεθ Ελλάς Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμακευτικών Προιόντων Λίμιτεδ Αρ. Εγγραφής 1158 Διγενή Ακρίτα 57 1070, Λευκωσία