10 Βασικά Μηνύματα

10 ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

Η φαρμακευτική βιομηχανία συνεργάζεται με τους επαγγελματίες υγείας

  1. Μέσα από την επιτυχή εφαρμογή του Κώδικα Δημοσιοποίησης, μας δίνεται η δυνατότητα να βελτιώσουμε τη σχέση μεταξύ βιομηχανίας, οργανισμών υγείας (ΟΥ) και επαγγελματιών υγείας (ΕΥ), προς τελικό όφελος της πληθυσμιακής εκείνης ομάδας που και οι τρεις εμπλεκόμενοι φορείς έχουν ως στόχο να υπηρετήσουν – τους ασθενείς.
  1. Οι συνεργασίες και οι συνεταιρισμοί μεταξύ ΕΥ/ΟΥ και βιομηχανίας διέπονται από αυστηρές νομοθετικές ρυθμίσεις και προϋποθέτουν την τήρηση υψηλών δεοντολογικών προτύπων από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη. Ο Κώδικας Δημοσιοποίησης της EFPIA θα ενισχύσει τη διαφάνεια γύρω από τις σχέσεις αυτές, επιτρέποντας έτσι την καλύτερη κατανόηση της συνεργασίας μεταξύ της βιομηχανίας και των ΕΥ και ΟΥ από τους εμπλεκόμενους φορείς στο χώρο της υγείας και το ευρύ κοινό.
  1. Οι λειτουργοί του ιατρικού επαγγέλματος, ως το πρώτο σημείο επαφής με τους ασθενείς, μπορούν να προσφέρουν πολύτιμη και εξειδικευμένη γνώση για τη συμπεριφορά των ασθενών και τη διαχείριση των διαφόρων ασθενειών. Η τακτική αλληλεπίδραση της βιομηχανίας με τους ΕΥ και τους ΕΟ κρίνεται, ως εκ τούτου, αναγκαία και συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση των προσπαθειών της φαρμακευτικής βιομηχανίας για βελτίωση της φροντίδας και θεραπείας των ασθενών.
  1. Παρά τους διακριτούς ρόλους που επιτελούν στον τομέα της υγείας, οι επαγγελματίες υγείας, οι οργανισμοί υγείας και η φαρμακευτική βιομηχανία δεσμεύονται σ’έναν κοινό στόχο: τη βελτίωση των αποτελεσμάτων για τον ασθενή. Οι φορείς αυτοί συνεργάζονται για την επίτευξη του πιο πάνω στόχου, και η μεταξύ τους σχέση υποστηρίζεται από ένα ισχυρό και διάφανο πλαίσιο.

Ακεραιότητα και δίκαιη αποζημίωση

 

  1. Η ακεραιότητα της απόφασης ενός επαγγελματία υγείας να συνταγογραφήσει ή να συστήσει ένα φάρμακο αποτελεί έναν από τους πυλώνες του συστήματος υγείας. Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον εκ μέρους του κοινού γύρω από τις σχέσεις της φαρμακευτικής βιομηχανίας με τους ΕΥ και τους ΟΥ. Στην ουσία, το κοινό θέλει να γνωρίζει ότι οι σχέσεις αυτές δεν επηρεάζουν τις κλινικές αποφάσεις και ότι μπορεί να είναι βέβαιο ότι ο επαγγελματίας υγείας θα συστήσει, θα χορηγήσει ή θα αγοράσει την κατάλληλη φροντίδα και τις ενδεδειγμένες θεραπείες, με αποκλειστικό κριτήριο την κλινική τεκμηρίωση και εμπειρία.
  1. Οι επαγγελματίες και οι οργανισμοί υγείας θα πρέπει να λαμβάνουν δίκαιη αποζημίωση για τη θεμιτή εμπειρογνωμοσύνη και τις υπηρεσίες που προσφέρουν στη βιομηχανία.

Οφέλη της δημοσιοποίησης για τους ασθενείς και το κοινό

  1. Μέσα από την προώθηση μεγαλύτερης διαφάνειας γύρω από τις σχέσεις αυτές, ο Κώδικας Δημοσιοποίησης της EFPIA στοχεύει στην ενίσχυση της θεμιτής σχέσης μεταξύ φαρμακευτικών εταιρειών και επαγγελματιών υγείας, επιτρέποντας έτσι στους ασθενείς και άλλους εμπλεκόμενους φορείς να κατανοήσουν καλύτερα αυτή τη σχέση.
  1. Η επιτυχής υλοποίηση της πρωτοβουλίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη συνεργασία μεταξύ της βιομηχανίας και της κοινότητας των επαγγελματιών υγείας. Επιθυμούμε να διασφαλίσουμε ότι οι αλληλεπιδράσεις μας με το επάγγελμα τυγχάνουν κατανόησης και αποδοχής από τους εμπλεκόμενους φορείς στο χώρο της υγείας και το ευρύ κοινό. Μόνο μέσα από τη μεταξύ τους συνεργασία θα μπορέσουν η βιομηχανία και οι ΕΥ να ενισχύσουν με επιτυχία τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη του κοινού στην αμοιβαία αυτή σχέση.
  1. Η φαρμακευτική βιομηχανία αναγνωρίζει ότι έχει ευθύνη να υποστηρίξει μια δίκαιη και ανοικτή συνεργασία με βασικό στοιχείο την επίδειξη ηγετικών ικανοτήτων στην προαγωγή της υπεύθυνης διαφάνειας. Η βιομηχανία υποστηρίζει τη λήψη μέτρων που θα ενδυναμώσουν τις σχέσεις μεταξύ βιομηχανίας, επαγγελματιών υγείας, ασθενών και πολιτών γενικότερα και θα προάγουν τη δημόσια υγεία. Ως βιομηχανία, κατανοούμε την ανάγκη διαμόρφωσης ενός πλαισίου συνεργασίας που τυγχάνει σωστής διαχείρισης, ώστε οι σχέσεις αυτές να διέπονται από όσο το δυνατό μεγαλύτερη διαφάνεια.
  1. Η συνεργασία της φαρμακευτικής βιομηχανίας με τους επαγγελματίες και τους οργανισμούς υγείας προϋποθέτει ένα ορθά δομημένο και συνεχή επιστημονικό διάλογο και προς τις δύο κατευθύνσεις. Πρόκειται για ένα ζωτικής σημασίας στοιχείο στη διασφάλιση μιας θετικής σχέσης συνεργασίας η οποία εξυπηρετεί στον καλύτερο δυνατό βαθμό τα συμφέροντα των ασθενών.