Κωδικας Ασθενών

Κώδικας Ασθενών
Η φαρμακευτική βιομηχανία αναγνωρίζει ότι έχει πολλά κοινά συμφέροντα με τις οργανώσεις ασθενών (Οργανώσεις Ασθενών), οι οποίες εκπροσωπούν και/ή στηρίζουν τις ανάγκες των ασθενών και/ή των παροχέων φροντίδας.

 Με σκοπό την διασφάλιση ότι οι σχέσεις μεταξύ της φαρμακευτικής βιομηχανίας και των Οργανώσεων Ασθενών λαμβάνουν χώρα με ηθικό και διαφανή τρόπο, η ΚΕΦΕΑ, διά του παρόντος κώδικα (Κώδικας Οργανώσεων Ασθενών της ΚΕΦΕΑ), έχει υιοθετήσει τον Κώδικα Πρακτικής της EFPIA σχετικά με τις Σχέσεις μεταξύ της Φαρμακευτικής Βιομηχανίας και των Οργανώσεων Ασθενών (EFPIA Patient Organisation (PO) Code), κατά τρόπο συμβατό με τον νόμο και τους κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας.

pdf_eng  pdf_greek