Απαντούμε στις ερωτήσεις σας

ΑΠΑΝΤΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ

1. Τι είναι ο Κώδικας Δημοσιοποίησης της EPFIA;

Ο Κώδικας Δημοσιοποίησης της EFPIA απαιτεί όπως όλες οι Εταιρείες – Μέλη της EFPIA – της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Συνδέσμων – δημοσιοποιούν τις καλύψεις εξόδων τους προς επαγγελματίες και οργανισμούς Υγείας (ΕΥ και ΟΥ) σε ορισμένες κατηγορίες. Οι συναλλαγές που δημοσιοποιούνται μπορεί να αφορούν, για παράδειγμα, μια χορηγία σε ΟΥ ή αμοιβή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ΕΥ για μια ομιλία.

2. Ποια είναι η προέλευση του Κώδικα – από ποιον έχει εκπονηθεί;

Η EFPIA, ως το αντιπροσωπευτικό σώμα των φαρμακευτικών βιομηχανιών της Ευρώπης που έχουν ως βάση τους την έρευνα, διαθέτει αριθμό κωδίκων και κατευθυντήριων γραμμών προς υποστήριξη της διαφάνειας στο φαρμακευτικό κλάδο, περιλαμβανομένων και καλύψεων εξόδων προς οργανώσεις συνηγορίας υπέρ των ασθενών. Ο Κώδικας Δημοσιοποίησης της EFPIA – η πλήρης ονομασία του οποίου είναι Κώδικας της EFPIA για τις Καλύψεις Εξόδων από Φαρμακευτικές Εταιρείες σε Επαγγελματίες και Οργανισμούς Υγείας – εκπονήθηκε με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας γύρω από τις σχέσεις μεταξύ φαρμακευτικής βιομηχανίας και ΕΥ/ΟΥ.

3. Ποιο ήταν το κίνητρο που οδήγησε την EFPIAστην εκπόνηση του Κώδικα αυτού;

 

Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον εκ μέρους του κοινού για τη φύση των σχέσεων μεταξύ φαρμακευτικής βιομηχανίας και ΕΥ και ΟΥ. Στην ουσία, το κοινό θέλει να γνωρίζει ότι οι σχέσεις αυτές δεν επηρεάζουν κατά τρόπο ανάρμοστο τις κλινικές αποφάσεις, ότι μπορεί να είναι βέβαιο ότι ο επαγγελματίας υγείας θα συστήσει, θα χορηγήσει ή θα αγοράσει την κατάλληλη φροντίδα και ενδεδειγμένες θεραπείες, με αποκλειστικό κριτήριο την κλινική τεκμηρίωση και εμπειρία.

Μέσα από τον Κώδικα Δημοσιοποίησης της EFPIA, στόχος μας είναι να ενισχύσουμε τη θεμιτή σχέση μεταξύ φαρμακευτικών εταιρειών και επαγγελματιών υγείας, ενισχύοντας τη διαφάνεια και επιτρέποντας την καλύτερη κατανόησή της από τους ασθενείς και άλλους εμπλεκόμενους φορείς.

4. Γιατί είναι αναγκαία η αλληλεπίδραση μεταξύ φαρμακευτικής βιομηχανίας και ΕΥ/ΟΥ;

 

Η τακτική αλληλεπίδραση μεταξύ της βιομηχανίας και των ΕΥ και ΟΥ είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη νέων καινοτόμων φαρμάκων και τη βελτίωση των υφιστάμενων θεραπειών. Οι λειτουργοί του ιατρικού επαγγέλματος, ως το πρώτο σημείο επαφής με τους ασθενείς, μπορούν να προσφέρουν πολύτιμη και εξειδικευμένη γνώση για τη συμπεριφορά των ασθενών και τη διαχείριση των διαφόρων ασθενειών. Αυτό διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση των προσπαθειών της φαρμακευτικής βιομηχανίας για βελτίωση της φροντίδας που προσφέρεται στους ασθενείς και των θεραπευτικών επιλογών, και κρίνεται αναγκαίο για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων για τον ασθενή. Μια υγιής σχέση συνεργασίας μεταξύ της φαρμακευτικής βιομηχανίας και των ΕΥ/ΟΥ είναι προς το καλύτερο συμφέρον των ασθενών. Είναι αναμφισβήτητα δίκαιο οι ΕΥ και οι ΟΥ να λαμβάνουν αποζημίωση για την πολύτιμη γνώση και το χρόνο που προσφέρουν.

5. Πότε θα είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες αυτές;

 

Σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες πραγματοποιούνται ήδη κάποιες ενέργειες δημοσιοποίησης. Οι πρώτες δημοσιοποιήσεις που απαιτούνται από το νέο αυτό Κώδικα θα πραγματοποιηθούν το 2016 και θα αφορούν στοιχεία για καλύψεις εξόδων που έγιναν το 2015.

6. Πού θα είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες αυτές;

 

Οι πληροφορίες θα δημοσιεύονται σε μια δημόσια πλατφόρμα, είτε στην ίδια την ιστοσελίδα της εταιρείας είτε σε μια κεντρική πλατφόρμα. Κάθε Εταιρεία – Μέλος της EFPIA θα αποφασίζει τον τρόπο οργάνωσης των δημοσιοποιήσεών της. Οι δημοσιοποιήσεις θα πρέπει να είναι προσβάσιμες στο κοινό στη χώρα όπου ασκεί το επάγγελμα ο ΕΥ/ΟΥ ο οποίος λαμβάνει μια κάλυψη εξόδων από μια βιομηχανία. Το κοινό θα πρέπει με ευκολία να μπορεί να εντοπίσει και να έχει πρόσβαση στις δημοσιοποιημένες πληροφορίες στη χώρα όπου ο εν λόγω ΕΥ/ΟΥ ασκεί το επάγγελμα.

7. Ποιος οφείλει να συμμορφώνεται με τον Κώδικα; Τι εννοούμε με τους όρους ΕΥ/ΟΥ;

 

Ο Κώδικας Δημοσιοποίησης της EFPIA ορίζει ως επαγγελματίες υγείας οποιοδήποτε μέλος του ιατρικού, οδοντιατρικού, φαρμακευτικού ή νοσηλευτικού επαγγέλματος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο, κατά τη διεξαγωγή των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων, μπορεί να συνταγογραφεί, να αγοράζει, να προμηθεύει ή να χορηγεί ένα φαρμακευτικό προϊόν.

Οι Σύνδεσμοι – Μέλη έχουν ενσωματώσει τον Κώδικα της EFPIA για τους ΕΥ στους εθνικούς τους κώδικες. Κατά κανόνα, οι κώδικες αυτοί θα περιλαμβάνουν τον κατάλογο των ειδικοτήτων και επαγγελματικών προσδιορισμών που εμπίπτουν στον ορισμό του επαγγελματία υγείας, αντικατοπτρίζοντας παράλληλα την πρακτική στον τομέα της υγείας που επικρατεί σε κάθε χώρα. Για παράδειγμα, σε ορισμένες χώρες οι νοσηλευτές έχουν τη δυνατότητα να συνταγογραφούν φάρμακα ενώ σε άλλες όχι.

8. Τι θα συμβεί όταν μια Εταιρεία – Άμεσο Μέλος της EFPIA με έδρα τις ΗΠΑ προβεί σε κάλυψη εξόδων σε ένα γιατρό στην Ισπανία; Ποιος θα δημοσιοποιήσει την κάλυψη εξόδων και πού;

Οι δημοσιοποιήσεις γίνονται στη βάση του εθνικού κώδικα της χώρας όπου ο ΕΥ/ΟΥ που λαμβάνει μια κάλυψη εξόδων έχει την κύρια έδρα εργασιών του. Η αρχή αυτή ισχύει ανεξαρτήτως του αν η κάλυψη εξόδων πραγματοποιείται εντός ή εκτός της εν λόγω χώρας. Έτσι διασφαλίζεται ότι ο ασθενής ή ο εμπλεκόμενος φορέας θα μπορεί εύκολα να εντοπίσει τις πληροφορίες που αφορούν καλύψεις εξόδων προς έναν ΕΥ/ΟΥ που τον ενδιαφέρει. Για τον προσδιορισμό της χώρας στην οποία πρέπει να δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η φυσική διεύθυνση στην οποία ασκεί το επάγγελμα ο ΕΥ ή έχει την έδρα του ο ΟΥ.

Για παράδειγμα, τα κεντρικά γραφεία μιας Εταιρείας – Μέλους της EFPIA στις ΗΠΑ που επιχορηγούν έναν ΕΥ ο οποίος ασκεί το επάγγελμα στην Ισπανία για μια δραστηριότητα στη Γερμανία, θα υποχρεούνται να δημοσιοποιήσουν την κάλυψη εξόδων στο όνομα του παραλήπτη στην Ισπανία (με την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας, των κανονισμών και του εθνικού κώδικα της Ισπανίας).

9. Η πρακτική αυτή δεν παραβιάζει τα δικαιώματα στην ιδιωτική ζωή των γιατρών και των οργανισμών υγείας που εμπλέκονται; Τι θα συμβεί αν ο ΕΥ/ΟΥ δεν συναινέσει στη δημοσιοποίηση;

 

Οι Εταιρείες – Μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και άλλους νόμους οι οποίοι ενδέχεται να επιβάλλουν ορισμένους περιορισμούς στη δυνατότητά τους να προβαίνουν σε δημοσιοποιήσεις σε ατομική βάση. Οι προϋποθέσεις σε ό,τι αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να ελέγχονται από την Εταιρεία – Μέλος σε εθνικό επίπεδο (δηλ. στη δικαιοδοσία του ΕΥ/ΟΥ που λαμβάνει μια κάλυψη εξόδων) πριν από οποιαδήποτε δημοσιοποίηση. Οι εταιρείες ενθαρρύνονται να εξασφαλίσουν τη συγκατάθεση του ΕΥ/ΟΥ πριν από τη δημοσιοποίηση και η EFPIA και οι Σύνδεσμοι και Εταιρείες – Μέλη της συνεργάζονται με τους ΕΥ/ΟΥ με στόχο την προετοιμασία ενόψει της εφαρμογής του Κώδικα Δημοσιοποίησης.

10. Πού θα ισχύει ο Κώδικας; Τι συμβαίνει σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης;

 

Η πλήρης υιοθέτηση όλων των Κωδίκων της EFPIA από τους Συνδέσμους – Μέλη και η συμμόρφωση με όλους τους εθνικούς κώδικες από τις Εταιρείες – Μέλη (ακόμη και στις χώρες εκείνες στις οποίες η εν λόγω εταιρεία δεν είναι άμεσο μέλος του συναφούς Συνδέσμου – Μέλους), αποτελούν προϋπόθεση για εισδοχή στην EFPIA. Ο Κώδικας της EFPIA ισχύει για όλα τα Μέλη της, περιλαμβανομένων και των ακολούθων: Εταιρείες – Μέλη, Μέλη των Εξειδικευμένων Ομάδων της EFPIA: (i) EuropeanBiopharmaceuticalEnterprises (EBE) και VaccinesEurope (VE) και εταιρείες – μέλη των Συνδέσμων – Μελών που δεν είναι απευθείας Μέλη της EFPIA. Ο κατάλογος των Συνδέσμων – Μελών της EFPIA και των χωρών στις οποίες δραστηριοποιούνται παρατίθεται εδώ: http://efpia.eu/about-us/membership.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ένας εθνικός σύνδεσμος μπορεί να διαθέτει ήδη το δικό του Κώδικα, ή μια χώρα ενδέχεται να έχει θεσπίσει νομοθεσία που διέπει τη διαφάνεια στις σχέσεις μεταξύ επαγγελματιών και οργανισμών υγείας και φαρμακευτικής βιομηχανίας. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι μια Εταιρεία – Μέλος παραβιάζει τον ισχύοντα Κώδικα, ο Σύνδεσμος – Μέλος της χώρας όπου ο ΕΥ/ΟΥ ο οποίος λαμβάνει την κάλυψη εξόδων έχει την κύρια έδρα εργασιών του θα επιβάλει σχετικές κυρώσεις, με βάση τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς.